ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED

 

Üldist

Need üldised kasutustingimused (edaspidi: kasutustingimused) reguleerivad teenuseid, mida osutab oma veebisaidil Flance OÜ, registrikood 14671407, aadress Hobujaama tn 4 Tallinn Harjumaa 10151

Neid teenuseid ja seda veebisaiti nimetatakse edaspidi platvormiks. Palun tutvuge kasutustingimustega enne platvormi kasutamist. Platvormi kasutamist loetakse kõigi nende kasutustingimustega nõustumiseks ja kinnituseks, et olete vähemalt 16-aastane. Kui te ei nõustu neis kasutustingimustes sätestatuga, siis ei ole teil õigust platvormi kasutada.

Kasutustingimused hõlmavad privaatsuspõhimõtteid ning kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõtteid koos nimetatakse edaspidi lepinguks.

Lepingut võidakse igal ajal muuta ja see jõustub platvormil avaldamise hetkel. Platvormi kasutamine pärast lepingu avaldamist tähendab, et nõustute muudatustega. Seepärast peaksite kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted sageli üle vaatama, et näha, kas neid on muudetud.

Teenusepakkujaid ja Vabakutselisi ühendav platvorm

Platvorm flance.ee on suhtlussait selleks, et üksikisikud, kes otsivad teenuste osutajaid ja/või üksikisikud, kes otsivad lühiajaliste teenuste osutamise võimalusi (edaspidi: teenusepakkujad), saaksid omavahel ühendust. Vabakutselisi ja teenusepakkujaid nimetatakse edaspidi koos kasutajateks. Neid kindlaid teenuseid, mille osutamist Vabakutselised teenusepakkujatelt taotlevad, nimetatakse edaspidi projektideks.

Projekt

Veebilehte saab kasutada projektide sisestamiseks (selline teave nagu aeg, asukoht, vajaminev inimeste arv ja lisateave). FLANCE OÜ andmebaasis olevad teenusepakkujad, kes on taotlenud teavet pakutavate projektide kohta, saavad uute projektide kohta e-kirja. Teenusepakkujad saavad valida eelistatud projektid ja väljendada valmisolekut neis osaleda. Teenusepakkujaid, kes soovivad projekti raames teenuseid osutada, esitletakse äriühingule ja äriühing saab valida parimad teenusepakkujad. Valitud teenusepakkujad saavad e-posti teel äriühingult projekti kohta kinnituse, mis sisaldab ka lisateavet.

 

Flance OÜ teenustasud ja kasutaja teenitud kasum

Flance.ee platvormi kasutamine tööpakkujale ning teenusepakkujale on tasuta nii registreerumine, projektide lisamine, projektide vaatamine, pakkumiste tegemine, üksik profiilide vaatamine, teenusepakkujaga suhtlemine keskkonna siseselt. Kui otsustate teenusepakkuja pakkumise vastu võtta, nõustute kasutustingimustega ja võetakse teenustasuna 5 – 7 %  projekti maksumusest. Protsendi suurus sõltub hooajast.

Tasumiseks on mitmeid pangalinke: SEB, LHV ,COOP pank, Swedbank, Luminor. Maksega seotud teenustasud kannab maksja. Makseid võetakse vastu valuutas EUR. Flance.ee teeb väljamakseid ainult erasisikute kontodele. Flance.ee edastab osutatud teenuse eest tasu teenusepakkujale 3 tööpäeva jooksul alates hetkest mil on teenusepakkuja soovi avaldanud oma kasutajakonto kaudu teha väljamakse.

Flance.ee platvormi kasutaja vastutab isiklikult teenitud tulu eest ning hoolitseb, et kogu tema teenitud kasum oleks deklareeritud Maksuametile, ettenähtud ajaks.

FLANCE OÜ vastutus

FLANCE OÜ ei sekku kasutajatevahelisse suhtlusse. FLANCE OÜ-l puudub kontroll kvaliteedi, ajastuse, seaduslikkuse, teenuse osutamata jätmise või muu kasutajate määratud näitaja mis tahes aspekti üle, samuti äriühingute projektide üle ning kasutajate aususe, vastutustundlikkuse, tegude või tegevusetuse üle. FLANCE OÜ-l puudub kontroll teenusepakkujate osutatud teenuste kvaliteedi, ajastuse ja seaduslikkuse üle.

FLANCE OÜ ei anna mingeid kinnitusi nende teenuste sobivuse, usaldusväärsuse, õigeaegsuse ega täpsuse kohta, mida on platvormi kaudu soovinud ja osutanud kasutajad, kes on tuvastatud platvormi kaudu avalikus, privaatses või veebivälises suhtluses. Ehkki FLANCE OÜ võib teha teenusepakkujate taustakontrolli avalikest allikatest, ei saa ta kinnitada, et iga teenusepakkuja on see, kes ta väidab end olevat. FLANCE OÜ ei vastuta selle teabe täpsuse ega usaldusväärsuse eest ega platvormi kaudu edastatud teabe eest.

Teenusepakkujatega suheldes peaks äriühing olema ettevaatlik ning kaitsma oma turvalisust ja vara mõistlikkuse põhimõttel. Ei FLANCE OÜ ega tema sidusühingud ega litsentsiandjad vastuta platvormi kasutajate veebivälise ja veebitegevuse eest.

FLANCE OÜ on vaid platvorm/koht, mis toob kasutajad kokku, sest FLANCE OÜ ise ei osale kasutajatevahelises kontaktis ega ülesande täitmisel ega sõlmi teenuse osutamise lepingut ja/või töölepingut teenusepakkujaga.

Avalik ruum

Platvorm võib sisaldada profiile, e-posti süsteeme, blogisid, teadetetahvleid, rakendusi, töökuulutusi, vestlusalasid, uudisrühmi, foorumeid, kogukondi ja/või muid sõnumi- või suhtlusvõimalusi (edaspidi: avalik ruum), mis võimaldavad kasutajatel suhelda teiste kasutajatega. Neid kogukondlikke alasid tohib kasutada üksnes selleks, et saata ja võtta vastu sõnumeid ja materjale, mis on asjaomase foorumi puhul asjakohased ja sobivad. Muu hulgas on keelatud alljärgnev:

·         a) teiste laimamine, väärkohtlemine, ahistamine, jälitamine, ähvardamine või muul viisil nende õiguste (mh eraelu puutumatuse ja isikukajastuse kontrolli õiguste) rikkumine;

·         b) ropu, laimava, õigusi rikkuva, sündsusetu või ebaseadusliku teema, nime, materjali või teabe avaldamine, postitamine, üleslaadimine, jagamine või levitamine;

·         c) platvormi kasutamine mis tahes otstarbeks, mh projekti postitamiseks või lõpuleviimiseks kohalikkuvõi rahvusvahelist õigust rikkudes;

·         d) kolmanda isiku intellektuaalomandiõigusi (või eraelu puutumatuse või isikukajastuse kontrolli õigusi) rikkuva tarkvara või muu materjali üleslaadimine;

·         e) viiruseid või troojalasi sisaldavate failide, rikutud failide või muu sarnase teise isiku arvutit kahjustada võiva tarkvara üleslaadimine; platvormi kaudu osutatavaid teenuseid silmas pidades ebaoluliste kaupade või teenuste reklaamimine või pakkumine platvormi kaudu ärilisel eesmärgil;

·         f) uuringute, konkursside või püramiidskeemide läbiviimine või kettkirjade edastamine; enese esitlemine muu isikuna või muul füüsilisel või juriidilisel isikul oma identiteedi kasutamise võimaldamine kommentaaride postitamiseks või vaatamiseks;

·         g) sama teate korduv avaldamine (edaspidi: rämpspost). Rämpsposti saatmine on rangelt keelatud;

·         h) teise kasutaja postitatud faili allalaadimine, kui kasutaja teab või peaks mõistlikult eeldama, et seda ei saa teenuse kaudu seaduslikult jagada;

·         i) teisel kasutajal avaliku ruumi kasutamise piiramine või takistamine; mõista andmine või väitmine, et äriühing toetab teie seisukohti, omamata selleks äriühingu eelnevat kirjalikku nõusolekut;

·         j) robot- või ämblikprogrammi, manuaalse ja/või automaatse protsessi või seadme kasutamine mis tahes vormis andmekaeveks, roomamiseks, andmekoorimiseks või indekseerimiseks platvormil;

·         k) platvormi, selle serveritesse või sellega seotud võrkudesse häkkimine või sekkumine;

·         l) platvormi isiklikuks või äriliseks otstarbeks kohandamine, muutmine, litsentsimine, all-litsentsimine või tõlkimine;

·         m) äriühingule kuuluvate autoriõiguste, kaubamärkide või varaliste märkide või õiguste kõrvaldamine või muutmine visuaalselt või muul viisil;

·         n) solvava ja/või kahjustava sisu (mh sisu, mis propageerib, toetab, kiidab heaks või edendab rassismi, sallimatust, vihkamist või füüsilise kahju tekitamist üksikisiku või üksikisikute rühma suhtes) üleslaadimine;Kõik avalikku ruumi postitatud materjalid on avalikud ja FLANCE OÜ ei vastuta teiste kasutajate tegude eest avalikku ruumi postitatud teabe ega materjalide suhtes.

Konto, salasõna, turvalisus

Äriühing on oma konto ainus volitatud kasutaja. Äriühing peab tagama enda või FLANCE OÜ poolt platvormile juurdepääsuks antud salasõna ja kontonumbri konfidentsiaalsuse. Äriühing vastutab ainuisikuliselt kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja konto abil. FLANCE OÜ-l ei ole kontrolli ühegi kasutaja konto üle ja ta teatab sõnaselgelt, et ei kanna sellest tulenevat vastutust. Kui äriühing kahtlustab, et volitusteta isik võib kasutada tema salasõna või kontot, või kahtlustab muud turvameetmete rikkumist, peab ta viivitamata teavitama FLANCE OÜ-d.

Äriühingu teave ja sarnasus

Äriühingu teave on teave ja materjalid, mille äriühing esitab FLANCE OÜ-le või muudele kasutajatele seoses platvormil registreerimise ja platvormi kasutamisega, mh avalikus ruumis postitatud või kasutamiseks edastatud teave. Äriühing vastutab ainuisikuliselt oma teabe eest ja FLANCE OÜ on äriühingu teabe suhtes pelgalt passiivne veebipõhise jagamise ja avaldamise kanal. Selles punktis kirjeldatud teavet ja materjale, mille kasutaja on esitanud, nimetatakse edaspidi kasutaja loodud sisuks. Äriühing kinnitab FLANCE OÜ-le, et tema teave:

·         a) ei ole vale, ebatäpne, puudulik ega eksitav;

·         b) ei ole pettus ega hõlma võlts- ega varastatud kauba müüki;

·         c) ei riku kolmanda isiku autoriõigusi, patenti, kaubamärki, ärisaladust ega muid varalisi õigusi, samuti mitte eraelu puutumatuse ega isikukajastuse kontrolli õigusi;

·         d) ei riku ühtki seadust, määrust ega muud õigusakti (mh neid, mis reguleerivad ekspordikontrolli, tarbijakaitset, ebaausat konkurentsi, diskrimineerimiskeeldu ja eksitavat reklaami);

·         e) ei ole laimav, halvustav, ebaseaduslikult ähvardav ega ebaseaduslikult ahistav;

·         f) ei ole sündsusetu, ei sisalda lastepornot ega kahjusta alaealisi;

·         g) ei sisalda viiruseid ega troojalasi, ussviiruseid, ajapomme, kustutavaid ega muid arvutite standardprogramme, mis on mõeldud kahjustama, kahjustavalt sekkuma, salamahti vahelt lõikama või ärandama süsteeme, andmeid või isiklikku teavet;

·         h) ja ei too kaasa FLANCE OÜ vastutust ega jäta FLANCE OÜ-d (tervikuna ega osaliselt) ilma tema internetiteenuse pakkuja või muude partnerite või tarnijate teenustest.

Äriühing annab käesolevaga FLANCE OÜ-le üleilmse igavese tagasivõtmatu, litsentsitasuta ja all-litsentsitava lihtõiguse kasutada kõiki autoriõigusi, isikukajastuse kontrolli õigusi ja muid õigusi, mis tal oma teabe suhtes on, kõigis praegu teadaolevates või mitteteadaolevates meediakanalites, et platvormi pakkuda ja parendada.

Tühistamine ja peatamine

FLANCE OÜ võib igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta tühistada või peatada äriühingu õiguse platvormi kasutada, esitades äriühingule selle kohta kirjaliku või e-posti teate, ning tühistamine jõustub teate kohaletoimetamisel.

FLANCE OÜ võib piiranguteta tühistada või peatada äriühingu õiguse platvormi kasutada, kui äriühing rikub mõnda lepingu tingimust või FLANCE OÜ poolt platvormi kaudu avaldatud põhimõtteid või kui FLANCE OÜ leiab, et äriühing on käitunud kohatult ja/või solvavalt. Kui FLANCE OÜ tühistab või peatab äriühingu õiguse kasutada platvormi ülaltoodud põhjusel, siis ei ole äriühingul õigust oma kasutamata kontojäägi tagastamisele. Peale konto sulgemise või külmutamise on FLANCE OÜ-l õigus astuda juriidilisi samme, mh algatada tsiviil- või kriminaal menetlust - kahju hüvitamiseks.

Äriühing võib lepingu igal ajal üles öelda, lõpetades platvormi kasutamise. Kõik punktid, mis jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist olemuslikult kehtima, jäävad pärast lepingu lõppemist või ülesütlemist või olenemata lepingu lõppemisest või ülesütlemisest täies ulatuses jõusse.

Intellektuaalomandiõigused

Kogu tekst, graafika, toimetatud sisu, kõik andmed, kogu küljendus, kõik joonised, kujundused, HTML, välimus ja tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja muu sisu (edaspidi koos: õigustega kaitstud materjal), mida kasutajad platvormi kaudu näevad või loevad (v.a kasutaja loodud sisu, mida FLANCE OÜ-l on õigus kasutada), on FLANCE OÜ omand. Õigustega kaitstud materjal on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes. Õigustega kaitstud materjali kaitsevad kohalikud ja rahvusvahelised autoriõiguse ja patendiseadused ning muud varalised õigused ja seadused. Kasutajad ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi platvormilt pärinevat ilma FLANCE OÜ sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku loata. Õigustega kaitstud materjali kasutamine (v.a juhul, kui see on kasutustingimustes lubatud) ilma FLANCE OÜ ja (kui see on asjakohane) kasutaja loodud sisu õiguste omaniku eelneva nõusolekuta on keelatud.

FLANCE OÜ teenindusmärgid ja kaubamärgid (mh FLANCE OÜ ja FLANCE OÜ logod) on FLANCE OÜ-le kuuluvad teenindusmärgid. Muud kaubamärgid, teenindusmärgid, logod ja/või kaubanimed, mis avaldatakse platvormi kaudu, kuuluvad nende omanikele. Te ei tohi neid märke, logosid ega kaubanimesid kopeerida ega kasutada ilma omaniku eelneva sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

Konfidentsiaalne teave

Äriühing mõistab, et konfidentsiaalne teave (mõiste allpool) on FLANCE OÜ väärtuslik, eriline ja ainulaadne vara, ning nõustub, et ei avalda, edasta ega kasuta (ega mahita teisi avaldama, edastama ega kasutama) konfidentsiaalset teavet muuks otstarbeks kui avaldamine äriühingu volitatud töötajatele, kes on kohustatud tagama konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsuse.

Äriühing peab viivitamata teavitama FLANCE OÜ-d kirjalikult asjaoludest, mille puhul võib olla tegu konfidentsiaalse teabe avaldamise, edastamise või kasutamisega. Äriühing teeb kõik endast oleneva, et kaitsta konfidentsiaalset teavet loata avaldamise, edastamise või kasutamise eest.

Äriühing tagastab kõik originaaleksemplarid ja kõigi konfidentsiaalset teavet sisaldavate materjalide koopiad FLANCE OÜ-le lepingu ülesütlemisel mis tahes põhjusel. Konfidentsiaalne teave on FLANCE OÜ ärisaladused, konfidentsiaalne teave ja ärisaladuse alla kuuluv teave ning FLANCE OÜ muu teave ja muud andmed, mis ei ole üldteada avalikkusele või kolmandatele isikutele, kes võivad selle kasutusest või avaldamisest saada majanduslikku või muud kasu.

Konfidentsiaalseks teabeks loetakse tehnilisi andmeid, oskusteavet, teadusuuringuid, tooteplaane, tooteid, teenuseid, kliente, turge, tarkvara, arendustegevust, leiutisi, protsesse, valemeid, tehnoloogiat, disainilahendusi, jooniseid, insener-tehnilisi lahendusi, teavet riistvarakonfiguratsiooni, turunduse või finantside kohta või muud äriteavet, mis on avaldatud otse või kaudselt kirjalikult, suuliselt, jooniste kaudu või vaatluse teel.

 

TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED TEENUSE OSUTAJALE

Üldist

Need tingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) reguleerivad Flance OÜ, registrikood Tallinn (edaspidi „FLANCE OÜ“), poolt osutatud teenust ja selle kasutamist.

FLANCE OÜ teenuste hulka kuuluvad kõik teenused, mis on kättesaadavad FLANCE OÜ koduleheküljel, www.flance.ee, ning ka kõik lisateenused, mida FLANCE OÜ võib osutada (edaspidi „FLANCE OÜ teenused“).

Palun lugege hoolikalt alljärgnevaid tingimusi enne, kui alustate FLANCE OÜ Teenuste kasutamisega. FLANCE OÜ teenuste kasutama hakkamisel kinnitate, et nõustute Kasutustingimustega, olete vähemalt 16 aasta vanune ja/või olete ühingu õiguslik esindaja ja teil on õigus astuda lepingulisesse suhtesse enda või ühingu nimel. Kasutustingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust FLANCE OÜ Teenuseid kasutada. FLANCE OÜ privaatsuspoliitika moodustab osa käesolevatest Kasutustingimustest.

FLANCE OÜ jätab endale õiguse ühepoolselt Kasutustingimusi muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende üleslaadimist www.flance.ee. FLANCE OÜ teenuste kasutamine pärast tingimuste muutmist on käsitletav kui nõusolekuna muudetud tingimuste suhtes. Eelnevast tulenevalt on soovitatav võimalike muudatustega kursis olemiseks kontrollida FLANCE OÜ Kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat.

FLANCE OÜ teenuse sisu

FLANCE OÜ teenuse sisuks on kommunikatsiooni platvormi flance.ee keskkonna loomine Tellijale ja Teenuse osutajale.

FLANCE OÜ ei astu lepingulisse suhtesse Teenuse osutajaga Teenuse osutamiseks.

Teenuse osutaja valib Teenuse pakkumuse ja võtab kohustuse osutada teenust, mis on kirjeldatud Teenuse osutaja poolt valitud ning aktsepteeritud Tellija pakkumuses vastavalt Tellija juhistele. Teenuse osutamise asukoht on märgitud aktsepteeritud Teenuse pakkumuses.

Teenuse osutaja annab FLANCE OÜ’le käsundi registreerida Teenuse osutamise periood töötamise registris ning pidada kinni ning maksta Tasult õigusaktides ettenähtud maksud ja maksed.

Teenuse vastuvõtmine toimub Tellija poolt kinnitatud teenuse vastuvõtmise akti alusel (veebipõhine kinnitus osutatud teenusele).

Tellijal on õigus keelduda Teenuste vastuvõtmisest ning üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest juhul, kui Teenused ei vasta kokkulepitud tulemusele või õigusaktis sätestatule.

Kinnitused, kohustused, keelud

FLANCE OÜ’s kehtib valeandmete esitamise keeld. FLANCE OÜ eeldab, et Teenuse osutaja poolt esitatud andmed on õiged.

Teenuse osutaja kinnitab, et:

on vähemalt 18 aastane ja/või äriühingu seaduslik esindaja ning on tutvunud käesolevate kasutustingimustega;

FLANCE OÜ poolt osutatud teenuse eesmärgiks on pakkuda kommunikatsiooni platvormi Tellijale ja Teenuse osutajale;

osutab Tellijale Teenust kasutades ohutuid töövõtteid tehes koostööd Tellijaga;

vastustab Teenuse osutamise käigus või tagajärjel tekkinud süülise varalise kahju eest;

FLANCE OÜ tasub Teenuse osutajale Teenuse osutamise eest Tasu, mille õigus tekib pärast Tellijale Teenuse osutamist;

FLANCE OÜ poolt Tasu maksmine ei muuda FLANCE OÜ’d Teenuse osutaja suhtes Tellijaks ega muul viisil tööandjaks.

FLANCE OÜ ei anna Teenuse osutajale Teenuse täitmiseks juhiseid ning ei kontrolli Teenuse osutamise protsessi;

nõustub mitte avaldama, edastama, postitama FLANCE OÜ’le valet, eksitavat või tõele mittevastavat teavet ning kasutama FLANCE OÜ teenust eesmärgipäraselt.

Vastutus

FLANCE OÜ ei vastuta Tellija poolt Teenuse pakkumuses edastatud andmete õigsuse eest.

FLANCE OÜ ei vastuta Teenuse osutamiseks loodud tingimuste ning töövahendite eest, sh töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise eest.

FLANCE OÜ ei vastusta Teenuse osutaja poolt FLANCE OÜ’le ebatäpsete kontoandmete esitamata jätmise eest.

FLANCE OÜ ei vastusta Teenuse osutaja kahjude eest, mis võivad tekkida Teenuse osutamisel suhtes Tellijaga.

FLANCE OÜ teenuse kasutajana vastustab Teenuse osutaja FLANCE OÜ ja Tellija ees ainuisikuliselt kogu Teenuse osutaja kasutajakonto raames toimuva tegevuse eest.

Privaatsus ja isikuandmed

FLANCE OÜ võib koguda isikuandmeid, mis on seotud Teenuse osutaja poolt FLANCE OÜ teenuse kasutamisega. Sellisteks andmeteks on eelkõige: Teenuse osutaja nimi, kontaktandmed, arveldusarve andmed, elulookirjeldus, isiku pilt.

FLANCE OÜ kasutab Teenuse osutaja isikuandmeid järgmiste tegevuste jaoks: andmete edastamine Tellijale Teenuse osutamiseks; seadusest tulenevate mis tahes õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

FLANCE OÜ ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Teenuse osutaja nõusolekuta v.a Teenuse Tellijatele, järelevalveasutustele, raamatupidajale ning õigusaktidest tulenevatel juhtudel.

FLANCE OÜ säilitab Teenuse osutaja isikuandmeid üksnes niikaua kui kogutud isikuandmete puhul vajalik ja niikaua kui seadusega nõutav. Arvetega seotud andmeid säilitab FLANCE OÜ Eesti raamatupidamis- ja maksuseaduste kohaselt 7 aastat alates nende FLANCE OÜ’le esitamisest. Andmeid FLANCE OÜ ja Teenuse osutaja vahelises mis tahes õiguslike tehingute kohta võidakse tsiviilseadustiku üldosa seaduses tsiviilnõuetele sätestatud üldise aegumistähtaja kohaselt säilitada 10 aastat alates nende meile esitamisest.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL TERMS OF USE FOR THE COMPANY

General

These Terms of Use (hereinafter “Terms of Use “) govern the use of the services offered by Flance OÜ, 14671407, adres Hobujaama street 4 Tallinn Harjumaa 10151

Such services and web site together are hereinafter referred to as the "Service." Please read these Terms of Use before using the Service. Your use of the Service constitutes your acceptance of and agreement to all of the terms and conditions in these Terms of Use and your representation that you are 16 years of age or older. If you object to anything in these Terms of Use, you are not permitted to use the Service.

The privacy policy is incorporated by reference into these Terms of Use and these Terms of Use and the privacy together are hereinafter referred to as this “Agreement.”

This Agreement is subject to change at any time, effective upon posting on the Service. The use of the Services after such posting will constitute your acceptance of and agreement to such changes. Therefore, you should frequently review these Terms of Use and the privacy policy to see if they have been changed.

 

Service connects service providers and companies

The Service is a communications platform for enabling the connection between individuals and/or businesses seeking to obtain task services (“Companies”) and/or individuals seeking to provide short term task services ("Service providers"). Companies and Service providers together are hereinafter referred to as "Users." Those certain task services requested by the Companies, which are to be completed by the Service providers, are hereinafter referred to as "Projects."

The Service is a communications platform flance.ee for enabling connections between Users.

Project

The webpage can be used to enter Projects (with information such as time, location, the number of people required and any additional information). Service providers on the FLANCE OÜ database that have requested information about available Projects shall receive an e-mail about new Projects. Service providers can then choose Projects they prefer and express their readiness for participation. The Service providers who wish to offer their services for a Project are presented to the Company which can then choose the best Service providers. Chosen Service providers shall receive a conformation via e-mail which also contains additional information, provided by the Company, about the Project.

Before commencing the Service, the Company agrees to introduce Service provider with safe working environment.

Flance OÜ service fees and user profit

The use of the Flance.ee platform for the employer and the service provider is free of charge for registering, adding projects, viewing projects, making offers, viewing individual profiles, communicating with the service provider within the environment. If you decide to accept a service provider's offer, you agree to the terms of use and receive a 5-7% of the cost of the project as a service fee. The percentage depends on the season.

There are several bank links for payment: SEB, LHV, COOP bank, Swedbank, Luminor. Payment related fees are borne by the payer. Payments are accepted in EUR. Flance.ee only disburses to private accounts. Flance.ee will provide the service provider with a fee for the provided service within 3 working days from the moment when the service provider has requested to make a payment through its user account.

The user of the Flance.ee platform is responsible for the personal income earned and ensures that all his earnings are declared to the Tax Board, for a specified period of time.

Liability of FLANCE OÜ

FLANCE OÜ does not take part in the interaction between Users. FLANCE OÜ does not have control over the quality, timing, legality, failure to provide, or any other aspect whatsoever of any ratings provided by Users, Projects provided by Companies, nor of the integrity, responsibility or any of the actions or omissions whatsoever of any Users. FLANCE OÜ does not have control over the quality, timing or legality of service delivered by Service providers.

FLANCE OÜ makes no representations about the suitability, reliability, timeliness, or accuracy of the tasks requested and provided by Users identified through the Service whether in public, private, or offline interactions. Although FLANCE OÜ may perform background checks from public sources of Service providers, FLANCE OÜ cannot confirm that each Service provider is who they claim to be. FLANCE OÜ does not assume any responsibility for the accuracy or reliability of this information or any information provided through the Service.

When interacting with Service providers the Company should exercise caution and common sense to protect its safety and property. Neither FLANCE OÜ nor its affiliates or licensors is responsible for the conduct, whether online or offline, of any User of the Service.

FLANCE OÜ is only a platform/venue for connecting Users as FLANCE OÜ is not involved in the actual contact between Users or in the completion of the neither task nor does FLANCE OÜ commence any service and/or employment agreements with the Service provider.

In the event that a Company have a dispute with one or more Users regarding the performance and/or quality of the Service, a Company shall release FLANCE OÜ (and its officers, directors and employees) from any and all claims, demands, or damages (actual or consequential) of every kind and nature, known and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and undisclosed, arising out of or in any way connected with such disputes.

Public areas

The Service may contain profiles, email systems, blogs, message boards, applications, job postings, chat areas, news groups, forums, communities and/or other message or communication facilities ("Public Areas") that allow Users to communicate with other Users. Such community areas may only be used to send and receive messages and material that are relevant and proper to the applicable forum. Without limitation, you may not:

·         a) Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (such as, but not limited to, rights of privacy and publicity) of others.

·         b) Publish, post, upload, distribute or disseminate any profane, defamatory, infringing, obscene or unlawful topic, name, material or information.

·         c) Use the Service for any purpose, including, but not limited to posting or completing a Project, in violation of local, state, national, or international law.

·         d) Upload files that contain software or other material that violates the intellectual property rights (or rights of privacy or publicity) of any third party.

·         e) Upload files that contain viruses, Trojan horses, corrupted files, or any other similar software that may damage the operation of another's computer. Advertise or offer to sell any goods or services for any commercial purpose through the Service which are not relevant to the services offered through the Service.

·         f) Conduct or forward surveys, contests, pyramid schemes, or chain letters. Impersonate another person or allow any other person or entity to use your identification to post or view comments.

·         g) Post the same note repeatedly (referred to as 'spamming'). Spamming is strictly prohibited.

·         h) Download any file posted by another User that a User knows, or reasonably should know, cannot be legally distributed through the Service.

·         i) Restrict or inhibit any other User from using and enjoying the Public Areas. Imply or state that any statements you make are endorsed by Company, without the prior written consent of Company.

·         j) Use a robot, spider, manual and/or automatic processes or devices to data-mine, data-crawl, scrape or index the Service in any manner.

·         k) Hack or interfere with the Service, its servers or any connected networks.

·         l) Adapt, alter, license, sublicense or translate the Service for your own personal or commercial use.

·         m) Remove or alter, visually or otherwise, any copyrights, trademarks or proprietary marks and rights owned by Company.

·         n) Upload content that is offensive and/or harmful, including, but not limited to, content that advocates, endorses, condones or promotes racism, bigotry, hatred or physical harm of any kind against any individual or group of individuals.

All submissions made to Public Areas will be public, and FLANCE OÜ will not be responsible for the action of other Users with respect to any information or materials posted in Public Areas.

Account, password and security

The Company is the sole authorized user of its account. The Company is responsible for maintaining the confidentiality of any password and account number provided by the Company or FLANCE OÜ for accessing the Service. The Company is solely and fully responsible for all activities that occur under its password or account. FLANCE OÜ has no control over the use of any User's account and expressly disclaims any liability derived therefrom. Should the Company suspect that any unauthorized party may be using its password or account or suspects any other breach of security, FLANCE OÜ should be contacted immediately.

"Your Information" is defined as any information and materials the Company provides to FLANCE OÜ or other Users in connection with its registration for and use of the Service, including without limitation that posted or transmitted for use in Public Areas. The Company is solely responsible for Your Information, and FLANCE OÜ acts merely as a passive conduit for the Company’s online distribution and publication of Your Information. The information and materials described in this Section, as provided by each User, is collectively referred to herein as "User Generated Content." The Company hereby represents and warrants to FLANCE OÜ that Your Information:

·         a) will not be false, inaccurate, incomplete or misleading;

·         b) will not be fraudulent or involve the sale of counterfeit or stolen items;

·         c) will not infringe any third party's copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary right or rights of publicity or privacy;

·         d) will not violate any law, statute, ordinance, or regulation (including without limitation those governing export control, consumer protection, unfair competition, anti-discrimination or false advertising);

·         e) will not be defamatory, libelous, unlawfully threatening, or unlawfully harassing;

·         f) will not be obscene or contain child pornography or be harmful to minors;

·         g) will not contain any viruses, Trojan Horses, worms, time bombs, cancellous or other computer programming routines that are intended to damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or personal information; and

·         h) will not create liability for FLANCE OÜ or cause FLANCE OÜ to lose (in whole or in part) the services of its ISPs or other partners or suppliers.

The Company hereby grants FLANCE OÜ a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, royalty-free, sub licensable (through multiple tiers) right to exercise all copyright, publicity rights, and any other rights you have in Your Information, in any media now known or not currently known in order to perform and improve upon the Service.

Termination and suspension

FLANCE OÜ may terminate or suspend the Company’s right to use the Service at any time for any or no reason by providing the Company with written or email notice of such termination, and termination will be effective immediately upon delivery of such notice.

Without limitation, FLANCE OÜ may terminate or suspend the Company’s right to use the Service if the Company shall breach any term of this Agreement or any policy of FLANCE OÜ posted through the Service from time to time, or if FLANCE OÜ otherwise finds that the Company has engaged in inappropriate and/or offensive behavior. If FLANCE OÜ terminates or suspends the Company’s right to use the Service for any of these reasons, the Company will not be entitled to any refund of unused balance in its account. In addition to terminating or suspending the account, FLANCE OÜ reserves the right to take appropriate legal action, including without limitation pursuing civil, criminal, and injunctive redress.

Even after the Company’s right to use the Service is terminated or suspended, this Agreement will remain enforceable against the Company.

The Company may terminate this Agreement at any time by ceasing all use of the Service. All sections which by their nature should survive the expiration or termination of this Agreement shall continue in full force and effect subsequent to and notwithstanding the expiration or termination of this Agreement.

Intellectual property rights

All text, graphics, editorial content, data, formatting, graphs, designs, HTML, look and feel, photographs, music, sounds, images, software, videos, designs, typefaces and other content (collectively "Proprietary Material") that Users see or read through the Service is owned by FLANCE OÜ, excluding User Generated Content that FLANCE OÜ has the right to use. Proprietary Material is protected in all forms, media and technologies now known or hereinafter developed. The Proprietary Material is protected by the domestic and international laws of copyright, patents, and other proprietary rights and laws. Users may not copy, download, use, redesign, reconfigure, or retransmit anything from the Service without FLANCE OÜ's express prior written consent and, if applicable, the holder of the rights to the User Generated Content. Any use of such Proprietary Material, other than as permitted therein, is expressly prohibited without the prior permission of FLANCE OÜ and, if applicable, the holder of the rights to the User Generated Content.

The service marks and trademarks of FLANCE OÜ, including without limitation FLANCE OÜ and the FLANCE OÜ logos are service marks owned by FLANCE OÜ. Any other trademarks, service marks, logos and/or trade names appearing via the Service are the property of their respective owners. You may not copy or use any of these marks, logos or trade names without the express prior written consent of the owner.

Confidential information

The Company acknowledge that Confidential Information (as hereinafter defined) is a valuable, special and unique asset of FLANCE OÜ and the Company agrees that it will not disclose, transfer, use (or seek to induce others to disclose, transfer or use) any Confidential Information for any purpose other than disclosure to authorized employees of the Company who are bound to maintain the confidentiality of Confidential Information.

The Company shall promptly notify FLANCE OÜ in writing of any circumstances which may constitute unauthorized disclosure, transfer, or use of Confidential Information. The Company shall use best efforts to protect Confidential Information from unauthorized disclosure, transfer or use.

The Company shall return all originals and any copies of any and all materials containing Confidential Information to FLANCE OÜ upon termination of this Agreement for any reason whatsoever. The term "Confidential Information" shall mean any and all of FLANCE OÜ's trade secrets, confidential and proprietary information and all other information and data of FLANCE OÜ that is not generally known to the public or other third parties who could derive value, economic or otherwise, from its use or disclosure.

Confidential Information shall be deemed to include technical data, know-how, research, product plans, products, services, customers, markets, software, developments, inventions, processes, formulas, technology, designs, drawings, engineering, hardware configuration information, marketing, finances or other business information disclosed directly or indirectly in writing, orally or by drawings or observation.

 

TERMS OF USE OF SERVICE FOR SERVICE PROVIDERS

General

These terms (hereinafter the Terms of Use) regulate the service provided by Flance OÜ, registry code Tallinn (hereinafter FLANCE OÜ), and use thereof.

The services of FLANCE OÜ include all services that are available on the website of FLANCE OÜ at www.flance.ee as well as all additional services that FLANCE OÜ may provide (hereinafter FLANCE OÜ services).

Please read the following terms carefully before you start using the services of FLANCE OÜ. Upon commencing use of FLANCE OÜ’s service you certify that you consent to the Terms of Use, are at least 18 years of age and/or a legal representative of a company and authorised to enter into contractual relationships on your behalf or on behalf of the company. You do not have the right to use the services of FLANCE OÜ if you do not agree with the Terms of Use. FLANCE OÜ’s privacy policy forms a part of these Terms of Use.

FLANCE OÜ reserves the right to unilaterally amend the Terms of Use. Amendments will enter into force after their upload to www.flance.ee. Using the services of FLANCE OÜ after amendment of the terms is considered as consenting to the amended terms. Thus, it is advisable to check the Terms of Use and privacy policy of FLANCE OÜ in order to stay informed of possible amendments.

Substance of FLANCE OÜ's service

The substance of FLANCE OÜ’s Service is to establish the environment of the flance.ee communication platform for the Client and the Service Provider.

FLANCE OÜ does not enter into a contractual relationship with the Service Provider for the provision of the Service.

The Service Provider chooses a Service offer and assumes the obligation to provide a service that is described in the Client's offer chosen and accepted by the Service Provider in accordance with the Client's instructions. The place of provision of the Service is indicated in the accepted Service offer.

The Service Provider authorized FLANCE OÜ to register the period of provision of the Service in the register of workers and to withhold and pay the taxes and contributions payable on the remuneration.

The Service is accepted on the basis of an instrument of acceptance approved by the Client (online confirmation of the Service provided).

The Client has the right to refuse to accept the Services and sign the instrument of delivery and acceptance if the Services fail to attain the agreed result or do not comply with legislation.

Warranties, responsibilities, prohibitions

It is prohibited to give false information to FLANCE OÜ. FLANCE OÜ assumes that the data submitted by the Service Provider is correct.

The Service Provider warrants that:

they are at least 18 years of age and/or a legal representative of the company and has read these Terms of Use;

the purpose of the Service provided by FLANCE OÜ is to offer a communication platform to the Client and to the Service Provider;

they will provide the Client with the Service using safe working techniques and in cooperation with the Client;

they will take responsibility for any fault-based material damage caused in the course or as a result of provision of the Service;

FLANCE OÜ pays the Service Provider Remuneration for provision of the Service and the Service Provider is entitled to the Remuneration after they have provided the Client with the Service;

payment of the Remuneration by FLANCE OÜ does not make FLANCE OÜ the Client or the employer with regard to the Service Provider;

FLANCE OÜ does not give the Service Provider any instructions for provision of the Service and does not supervise the process of provision of the Service;

The Service Provider agrees not to disclose, transmit or post to FLANCE OÜ any wrong, misleading or incorrect information and undertakes to use FLANCE OÜ’s Service for the intended purpose.

Liability

FLANCE OÜ is not liable for the correctness of data transmitted by the Client in a Service offer.

FLANCE OÜ is not liable for the conditions established for provision of the Service or for tools, incl. for the performance of the occupational health and safety requirements.

FLANCE OÜ is not liable for the submission by the Service Provider of inaccurate account details to FLANCE OÜ.

FLANCE OÜ is not liable for the damage suffered by the Service Provider in relations with the Client.

As a user of FLANCE OÜ’s Service, the Service Provider is solely liable towards FLANCE OÜ and the Client for any and all activities taking place in the framework of the user account of the Service Provider.

Privacy and personal data

FLANCE OÜ may collect personal data related to the user of the FLANCE OÜ’s Service by the Service Provider. Such data includes, above all, the name, contact details, current account numbers, résumé and photo of the Service Provider.

FLANCE OÜ uses the personal data of the Service Provider for the following activities: transfer of data to the Client for the provision of the Service, exercising any rights and performing any duties and obligations arising from law.

FLANCE OÜ does not disclose personal data to third parties without the consent of the Service Provider, except to the Clients of the Service, supervisory authorities, accountants and in events arising from law.

FLANCE OÜ retains the personal data of the Service Provider only as long as it is necessary in the case of the collected personal data and required by law. Invoice-related data is preserved by FLANCE OÜ in accordance with the Estonian accounting and taxation acts for seven years as of their submission to FLANCE OÜ. Data on any legal transactions between FLANCE OÜ and the Service Provider may, in accordance with the general prescription term established to civil claims in the General Part of the Civil Code Act, be preserved for ten years as of their submission to us.